The website uses cookies to provide services and in accordance with the information contained in the Privacy Policy. You can specify the conditions for storage or access to cookies in your browser.
×
  » Katalóg » Všeobecné podmienky
Store Logo
Tvoj účet
Sign In
 
Zabudnuté heslo?
Kalkulačka cien
Knihy
Knihy - brožovaná väzbaKnihy - pevná väzbaLeporelá - brožovaná väzbaLeporelá - pevná väzbaBrožúryWire-OFarevná oriezka CMYKKnižné boxy
Pomoc s projektami
Rozkres obálkyISBN Generátor čiarových kódov
Košík
0 predmetov
Kontakt
Informácie
Rýchle doručenie až k vám

Všeobecné podmienky

HEADING_TITLE

1. Všeobecné - Rozsah zmlúv

Nasledujúce obchodné podmienky platia pre všetky obchodné vzťahy spoločnostiPRINT GROUP s.r.o. Adresa prevádzky:
ul. Cukrowa 22, 71-004 Szczecin, Poľsko, Registračný súd:
Sąd Rejonowy w Szczecinie
VII Ekonomické oddelenie národného súdneho registra
Č. KRS: 0000289351,
ďalej označený ako dodávateľ, prostredníctvom webových stránok www.booksfactory.sk. Zákazníkmi v zmysle obchodných podmienok sú tak spotrebiteľ, ako aj podnikateľ. Odchylné, odporujúce sa alebo doplňujúce všeobecné obchodné podmienky, aj keď sú im známe, nie sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, pokiaľ ich platnosť nie je výslovne potvrdená. V každom prípade je relevantné platné znenie uzavretia zmluvy.

 

2. Uzatvorenie zmluvy

1. Registrácia do systému Print Group je potvrdením oboznámenia sa s aktuálnymi pravidlami, aktualizovanými na webovej stránke a akceptovaním formy ich zmien a aktualizácií, ktoré sa budú vykonávať najneskôr do konca kalendárneho mesiaca. Aktualizácie vstupujú do platnosti do 7 dní od ich oznámenia, pokiaľ zákazník písomne ​​neinformuje o neakceptovaní zmien.

2. Zadadanie osobných údajov a kliknutie na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“ v poslednom kroku procesu zadávania objednávky sa považuje ako záväzná objednávka položiek v nákupnom košíku. Potvrdenie o prijatí objednávky je zákazníkovi odoslané ihneď po odoslaní objednávky e-mailom. Toto potvrdenie informuje zákazníka, že jeho objednávka bola prijatá na www.booksfactory.sk.
www.booksfactory.sk akceptuje objednávku zákazníka a kúpna zmluva sa tým považuje za uzavretú. S potvrdením o prijatí zákazník dostane všetky relevantné informácie o zákazníkovi pre svoju evidenciu. Ak od nás nedostanete potvrdenie objednávky do 2 týždňov, vaša objednávka už nie je záväzná.

3. Pri objednávkach s distribúciou tretej osobe je objednávateľom objednávateľ. Ak je distribúcia tretej strane v ich prospech alebo ak príjemca distribúcie tvrdí, že má prospech z ďalšieho využívania distribúcie, potom zákazník a príjemca distribúcie sú obaja zákazníci. Zadaním takejto objednávky zákazník ticho prehlasuje, že na to má predchádzajúci súhlas.

4. Ak objednávate v mene tretej strany, či už použijete svoje meno alebo meno tretej strany, bude sa s príjemcom objednávky a faktúry zaobchádzať ako s jedným spoločným zákazníkom. Spätná zmena účtu po vystavení účtovnej faktúry na žiadosť objednávateľa z účtu iného príjemcu znamená tichý prísľub záruky alebo kumulovaný záväzok. Touto objednávkou sa klient ticho zaručuje, že súhlas dáva ten, kto obdrží faktúru.

5. Tlačové zákazky, ktoré zjavne porušujú ústavu Poľskej republiky alebo základné etické hodnoty, sa nevybavujú.

6. Pre zahraničie sa zmluvy uzatvárajú výlučne v anglickom jazyku.

 

3. Lehoty na dokončenie a podmienky dodania objednávok

1. Termíny realizácie objednávok na jednotlivé produkty uvedené priamo na stránke pri danom tovare sú orientačné. Ich prekročenie nezakladá nárok na žiadne nároky, pokuty alebo kompenzáciu. Termíny realizácie objednávky závisia od aktuálneho vyťaženia výroby.

2. Dodávateľ neručí za dodržanie nezáväzných termínov dokončenia a nezáväzných termínov dodania. V prípade nedodržania termínov dodania, ktoré boli dodávateľom výslovne uznané za záväzné, je kompenzačná povinnosť obmedzená na hodnotu objednávky; ďalšie reklamácie sú vylúčené, pokiaľ nedodržanie dodacej lehoty uznanej za záväzné nebolo založené na úmyselnom konaní alebo hrubej nedbanlivosti dodávateľa alebo zákonného zástupcu alebo asistenta dodávateľa.

3. Dodacia lehota sa automaticky predĺži vo všetkých prípadoch vyššej moci, pokiaľ bude prekážka existovať. Pojem vyššia moc zahŕňa najmä štrajky a prevádzkové poruchy - najmä poruchy v dátových spojeniach - pokiaľ tieto prekážky majú preukázateľný podstatný vplyv na dodacie lehoty. To platí aj vtedy, ak sa prekážky vyskytnú u niektorého zo zmluvných partnerov dodávateľa. Dodávateľ tiež nenesie zodpovednosť za vyššie uvedené okolnosti, ak je omeškanie spôsobené už existujúcou prekážkou.

4. Keďže Booksfactory.sk nepredáva materiálne predmety, nikdy nám nedôjde sklad a budeme schopní dodať vždy. Ak sú dodávky oneskorené v rozpore s dodacími lehotami uvedenými na našej webovej stránke Booksfactory.sk

bude vás okamžite kontaktovať.

5. Print Group si z technických príčin vyhradzuje právo realizovať neúplné alebo prekročené objednávky, ktoré budú realizované v rozsahu +/-4%, najviac však rozdiel 20 kópií (plus alebo mínus). Obe neúplné alebo prekročené objednávky sa považujú za uzavreté a realizované pri zachovaní kvantitatívnych rozdielov uvedených vyššie a pri zohľadnení týchto rozdielov v predajnom doklade.

6. Prípadný preplatok alebo nedoplatok sa zohľadní pri ďalšej platbe.

 

4. Platba

1. Ceny uvedené na webovej stránke platia s tým, že údaje o objednávke zákazníka zostávajú nezmenené.

2. Ak musí byť zásielka položiek odoslaná znova z dôvodu chyby alebo priania zákazníka, znáša náklady s tým spojené zákazník. Ak objednávateľ uvedie nesprávne DIČ a dodávka je považovaná za oslobodenú od dane, o ktorej zhotoviteľ nemohol pri vynaložení primeranej starostlivosti očakávanej od bežného podnikateľa očakávať, že ju identifikuje, vzniká objednávateľovi ušlý daňový dlh. Ak je odberateľom firma so sídlom v krajine mimo EÚ, faktúra bude spracovaná bez potvrdenia o dani z obratu.

3. Dodatočné náklady na balenie, dopravu, poštovné a iné náklady na dopravu sú uvedené v cenníku. Náklady na zmenu dát, testovacie výtlačky a podobné prípravné práce, ktoré vytvorí zákazník, budú účtované vo výške 20,00 EUR za hodinu.

4. Pri realizácii objednávok označených ako urýchlené, urgentné alebo expresné, kde sa požadovaný termín líši od štandardu, si Print Group účtuje príplatok podľa aktuálneho cenníka, prípadne dohodnutý objednávateľom s obchodným zástupcom.

5. Uvedené platobné lehoty platia pre zákazníka.

6. Platné sú ceny v čase zadania objednávky. Nevyskytnú sa žiadne špeciálne reklamný ponuky.

7. Všetky objednávky budú realizované po tom, ako dodávateľ obdrží celú sumu.

8. Následné zmeny, teda po prijatí našej objednávky, budú zákazníkovi fakturované. Za zmenu objednávky bude považovaná aj každá zmena údajov obchodnej objednávky (príjemca faktúry, adresa doručenia, typ zásielky, spôsob platby a pod.). Zmeny na žiadosť zákazníka alebo opravy adries doručovateľskou službou (nesprávne alebo neúplné uvedenie adresy) budú spoplatnené paušálnym poplatkom 10,00 EUR.

9. Print Group si vyhradzuje právo predať alebo previesť pohľadávky za služby poskytnuté subjektom zapojeným do odkupovania pohľadávok.

10. V prípade nedoplatku nad 7 dní sú pohľadávky automaticky prevedené oddeleniu vymáhania pohľadávok, ktoré začne vymáhacie konanie. Po začatí inkasného konania zákazník akceptuje a súhlasí s tým, že mu vzniknú dodatočné náklady súvisiace s týmto postupom a sankčná sadzba vo výške dvojnásobku zákonného úroku, účtovaná za každý deň omeškania. Náklady na vymáhanie budú vždy stanovené v závislosti od formy vymáhania a vykonaných činností v súlade s nákladmi, ktoré vzniknú spoločnosti Print Group.

 

5. Záruka, Zákaznícky servis

1. Zákazník je v každom prípade povinný skontrolovať dodané údaje ihneď po ich prijatí, aby sa zaistil súlad so zmluvou. To isté platí pre predchádzajúco a priebežne opravené údaje.

2. Zjavné vady nám zákazník (podnikateľ) oznámi písomne ​​v lehote do jedného týždňa od prevzatia zásielky prostredníctvom reklamačného formulára, inak je uplatnenie záruky vylúčené. Na dodržanie časového limitu stačí včasné odoslanie. Skryté vady, ktoré zákazník nezistil pri bezprostrednej kontrole pri dodaní tovaru, oznámi písomne ​​do 4 týždňov od doby odoslania produktov.

3. V prípade oprávnenej reklamácie majú spotrebitelia na výber buď odstránenie vád, alebo výmenu tovaru. Zákazníkom zvolené doplnkové plnenie sme oprávnení odmietnuť, ak je to možné len s neúmernými nákladmi a ak je možný iný druh doplnkového plnenia bez toho, aby tým došlo k podstatnej nevýhode objednávateľa. Spočiatku firmám garantujeme, že podľa vlastného uváženia opravíme alebo vymeníme chybný tovar. Doplnkové plnenie zostáva v každom prípade obmedzené v rozsahu hodnoty objednávky. To isté platí v prípade oprávneného nároku na opravu alebo výmenu. V prípade, že náprava chyby nebude vykonaná alebo nebude úspešná, zákazník odstúpi od zmluvy. Zodpovednosť za následné škody je vylúčená.

4. Zistenie vád len na časti dodaného tovaru neoprávňuje zákazníka k reklamácii celej objednávky.

5. Za odchýlky v zložení materiálov ručí dodávateľ len do výšky vlastnej pohľadávky voči svojmu subdodávateľovi. Dodávateľ je v takom prípade zbavený zodpovednosti, pokiaľ svoju pohľadávku voči subdodávateľovi prenesie na objednávateľa. Dodávateľ sa potom stáva ručiteľom dovtedy, pokým sú nároky voči subdodávateľovi v omeškaní s dodávateľom alebo takéto nároky nemožno vymáhať.

6. Ak údaje poskytnuté zákazníkom nezodpovedajú požiadavkám Booksfactory.sk, použijú sa pokyny uvedené v časti "Požiadavky na tlač".

7. Ak klient ani po našej výzve neposkytol pokyny na tlač a neakceptoval nami vytvorené skúšobné vzorky, sme zbavení zodpovednosti. Sťažnosti v tejto súvislosti nebudú akceptované.

8. Nadmerné alebo nedostatočné objednávky v rámci 10% objednaného množstva musia byť akceptované.

9. Zákaznícky servis: Môžete nás kontaktovať telefonicky od pondelka do piatku od 9:00 do 17:00, Telefón: +48 91 812-43-49 interný 28 , Fax: +48 91 812-43-49 interný 30, E-mail: info@booksfactory.sk Prosíme o trpezlivosť, ak sa s nami nemôžete ihneď spojiť z dôvodu vysokého telefonického vyťaženia. Vždy nás môžete kontaktovať e-mailom.

 

6. Zodpovednosť za škodu

1. Ak dodávateľ odošle tovar na iné miesto, ako je dodacia adresa určená objednávateľom, riziko prechádza na objednávateľa, keď dodávateľ odovzdá tovar špedičnej spoločnosti, prepravcovi atď.,na odoslanie určeným osobám alebo firmám. To neplatí, ak je zákazník konečný užívateľ.

2. Nároky zákazníka na zaplatenie náhrady škody sú podľa nasledujúcich pravidiel vylúčené. Nastávajú vtedy ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo spôsobená hrubou nedbanlivosťou. To platí aj pre ľahkú nedbalosť pri porušení povinností zo strany našich splnomocnencov.

3. Vyššie uvedená požiadavka na vyhlásenie o škode neplatí, ak sme z nedbanlivosti porušili základnú zmluvnú povinnosť; naša povinnosť nahradiť škodu je však v takomto prípade obmedzená na zmluvne typickú predvídateľnú škodu. Dodávateľ najmä nezodpovedá za stratu potenciálnych obchodných ziskov alebo potenciálnych úspor. To platí aj pre všetky škody spôsobené našimi zamestnancami, zástupcami alebo postupníkmi. Len čo je vec odovzdaná špeditérovi, prepravcovi alebo pošte, najneskôr však pri jej odchode z priestorov našej spoločnosti, znáša riziko za vec zákazník, ak nie je spotrebiteľom. Prenos rizika na zákazníka sa uskutočňuje aj poštovou zásielkou alebo doručením zdarma, ak zákazník nie je spotrebiteľom. Každú dodávku, pri ktorej je viditeľné vonkajšie poškodenie, by mal zákazník prevziať až po obdržaní potvrdenia o škode od špeditéra alebo prepravcu. Ak tak neurobí, všetky nároky na náhradu škody prepadajú.

4. So všetkými originálmi, ktoré nám odovzdáte, sa bude zaobchádzať opatrne. V prípade ich poškodenia alebo straty nesieme zodpovednosť len do výšky hodnoty suroviny. Všetky ďalšie požiadavky akéhokoľvek druhu sú vylúčené.

5. Objednávka kontroly dát: V objednávke na kontrolu dát skontrolujeme vaše tlačové dáta s ohľadom na rozlíšenie, spadávku, formát dát a vloženie písma. Ku každému produktu si môžete objednať aj túto dodatočnú možnosť. Neručíme za pravopisné a typografické chyby, reprodukciu farieb alebo problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri prekročení maximálnej šírky 300 % farby. V zásade sa tiež nekontrolujú nastavenia tlače a poloha skladania, pretože v tomto prípade môže ísť mimoriadne dôležité úvahy o dizajne.

 

7. Majetok

Tlače a elektronické publikácie sú vytvárané na základe obsahových špecifikácií zákazníka. Z tohto dôvodu zákazník ručí Booksfactory.sk že má bez výhrad nárok na použitie, šírenie a obeh všetkých prenášaných súborov, vrátane textov a obrazového materiálu. Zákazník ďalej zodpovedá, že na ním objednanú tlač sa nevzťahujú obchodné patentové práva alebo autorské práva tretích osôb a že obsah nebude porušovať žiadne právne predpisy a zákony.

 

8. Právne upozornenie a reklama

1. V závislosti zmluvy môžeme so súhlasom zákazníka inzerovať produkty vytvorené alebo spracované pre našich zákazníkov. Klient môže súhlas odmietnuť, ak má relevantné dôvody záujmu.

2. Vyhradzujeme si právo, aj bez výslovného súhlasu objednávateľa, zasielať dotlače objednávok ako ukážky kvality tretím stranám.

 

9. Prenos a archivácia tlačových údajov

Ak objednávateľ a zákazník prenáša tlačové dáta, bez ohľadu na použitý spôsob a najmä v prípade elektronického prenosu tlačových dát a výmeny dátových nosičov, nenesie dodávateľ žiadnu zodpovednosť za prenos alebo úschovu tlačových dát. Údaje o tlači nebudú dodávateĺom archivované. Dodávateľ nebude platiť žiadnu kompenzáciu za stratené údaje a ak bude potrebné údaje vyhľadať alebo reprodukovať, bude to povinnosťou zákazníka.

 

10. Ochrana dát

1. Dodávateľ je povinný Vás ako zákazníka podrobne informovať o druhu, rozsahu a účele zhromažďovania, spracúvania a používania osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na vybavenie objednávky, ako aj o Vašom práve namietať proti používaniu vášho anonymného používateľského profilu. S vašimi údajmi uloženými v našich priestoroch bude zaobchádzať dôverne a budú poskytnuté našim partnerským firmám iba vtedy, keď to bude potrebné na vykonanie vašej objednávky. Vaše údaje nebudú poskytnuté iným spoločnostiam, ktoré nepatria do našej obchodnej skupiny, za účelom inzercie alebo štúdií trhu.

2. Zákazník výslovne súhlasí so zhromažďovaním, spracovaním a používaním svojich osobných údajov. Súhlas s ukladaním a konkrétnym spracovaním svojich údajov môže kedykoľvek odvolať písomne ​​alebo zaslaním e-mailu na adresu info@booksfactory.sk. To bude znamenať úplné vymazanie jeho profilu z našej databázy.

 

11. Rozhodné právo, miesto plnenia, miesto súdnej príslušnosti

1. Platia zákony Poľskej republiky, pokiaľ platnosť poľského zákona nie je v rozpore s povinnými predpismi.

2. Ustanovenia VZN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neuplatňujú.

3. Pri dohodách s podnikateľmi, právnickými osobami podľa verejného práva alebo samostatnými majetkami podľa verejného práva je výhradným miestom plnenia a súdnou právomocou sídlo dodávateľa (Štetín).

4. Ak súkromný koncový spotrebiteľ nemá bydlisko v Európskej únii, miestom súdnej príslušnosti je naše právne bydlisko.

5. Na transakcie s koncovými spotrebiteľmi v rámci Európskej únie sa môžu vzťahovať aj zákony miesta bydliska konečného spotrebiteľa, ak sa jednoznačne upravujú predpisy týkajúce sa spotrebiteľského práva.

6. V prípade nezrovnalostí medzi jazykovými verziami má prednosť poľská verzia Všeobecných obchodných podmienok.

7. Spory sa riadia výlučne poľským právom. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú všeobecné obchodné podmienky, sa použijú príslušné právne ustanovenia poľského práva.

 

12. Autorské právo

Všetky správy, grafika a vzhľad webovej stránky dodávateľa slúžia výhradne na informovanie našich zákazníkov. Používa sa na vlastnú zodpovednosť. Všetky údaje v ňom obsiahnuté sú chránené autorským právom; kopírovanie a tlač celej webovej stránky je povolené len za účelom zadania objednávky u našej spoločnosti. Každý úkon spracovania, kopírovania, šírenia alebo verejného vystavenia presahuje obvyklé využitie a predstavuje priestupok proti autorskému zákonu, ktorý bude trestne stíhaný s požiadavkou na náhradu škody. Všetky ostatné citované ochranné známky, názvy produktov a spoločností, ako aj ich logá na našej webovej stránke sú výhradným vlastníctvom príslušných vlastníkov. Všetky práva sú vyhradené.

 

13. Impressum/Informácie o poskytovateľovi

PRINT GROUP s.r.o.
Sídlo spoločnosti: 71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 22
Registračný súd:
Sąd Rejonowy w Szczecinie
VII Obchodné oddelenie Národného súdneho registra
KRS č.: 0000289351
Daňové identifikačné číslo: PL 8522520116

Continue